چهارمین مدرسۀ تخصصی: حقوق بشر دوستانه در اسلام و مقرّرات داخلی و بین المللی با تأکید بر حقوق کودکان در منازعات مسلحانه


تاریخ رویداد: 1391/10/06
مکان: دانشگاه مفید - تالار دکتر قربان نیا
چهارمین مدرسۀ تخصصی: حقوق بشر دوستانه در اسلام و مقرّرات داخلی و بین المللی با تأکید بر حقوق کودکان در منازعات مسلحانه

چهارمین مدرسه تابستانی با عنوان: «حقوق بشر دوستانه در اسلام و مقرّرات داخلی و بین المللی با تأکید بر حقوق کودکان در منازعات مسلحانه» توسط کلینیک حقوقی مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه مفید در دانشگاه مفيد برگزار گرديد.


تاریخ انتشار: 1391/10/06    
نظرات

Captcha

 
دانشگاه مفید ساعت کاری:
ایران - قم شنبه تا چهار شنبه

تلفن: 32130285-025 

          025-32130287

ساعت 7:30 الی 16
فکس:  32925764-025  
chrs2003@gmail.com