مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه مفید


تاریخ رویداد: 1380/10/10

تاریخ انتشار: 1380/01/01    
نظرات

Captcha

 
دانشگاه مفید ساعت کاری:
ایران - قم شنبه تا چهار شنبه

تلفن: 32130285-025 

          025-32130287

ساعت 7:30 الی 16
فکس:  32925764-025  
chrs2003@gmail.com