نشست چالش های فراروی اجرای حقوق شهروندی در ایران


تاریخ رویداد: 1395/12/02
مکان: دانشگاه مفيد - تالار دكتر قربان نيا
زمان: 10:30-12:30