محمد رضا يوسفي شيخ رباط
محمد رضا يوسفي شيخ رباط
عضو شوراي علمي مركز
دانشيار دانشکده اقتصاد
02532130285
yousefi@mofidu.ac.ir


رزومه

منابع مطالعاتی پیش نهادی

 
دانشگاه مفید ساعت کاری:
ایران - قم شنبه تا چهار شنبه

تلفن: 32130285-025 

          025-32130287

ساعت 7:30 الی 16
فکس:  32925764-025  
chrs2003@gmail.com