محمد حبيبي مجنده
محمد حبيبي مجنده
عضو شوراي علمي مركز
دانشيار دانشکده حقوق
02532130285
mhabibiim@gmail.com


رزومه

1- سوابق تحصیلی:
دکتری: حقوق بین الملل، دانشگاه شهید بهشتی، 1384؛
کارشناسی ­ارشد: حقوق بین الملل، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1377؛
کارشناسی: حقوق، مجتمع آموزش عالی  قم وابسته به دانشگاه تهران، 1374؛
عضو هیات علمی: دانشگاه مفید؛ رتبه علمی: دانشیار پایه 17؛
 
2- فعالیتهای پژوهشی:
کتب:
تالیف:
1- حبیبی مجنده، محمد (1394)، مالکیت فکری و حقوق بشر؛ تعامل­ها و تعارض­ها، چاپ اول، قم، انتشارات دانشگاه مفید.
ترجمه:
1- حبیبی مجنده، محمد (مترجم) (1388)، چشم­اندازی به توسعه میثاق بین­المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، متیو سی آر کریون (نویسنده)، قم، انتشارات دانشگاه مفید.
2- حبیبی مجنده، محمد (مترجم) (1380)، خلاصه مقالات اولین همایش بین­المللی حقوق بشر: حقوق بشر و گفت­وگوی تمدن­ها، قم، دانشگاه مفید؛
3- حبیبی مجنده، محمد (مترجم) (1382) خلاصه مقالات دومین همایش بین­المللی حقوق بشر: مبانی نظری حقوق بشر، قم، دانشگاه مفید.
4- حبیبی مجنده، محمد (مترجم) (1386)، وضعیت آوارگان فلسطینی در حقوق بین­الملل، لکس تاکن برگ (نویسنده)، تهران، انتشارات شهر دانش.
5- حبیبی مجنده، محمد (مترجم) (1384)، دیوان داوری دعاوی ایران- ایالات متحده: ماهیت، ساختار، محسن محبی (نویسنده)، تهران، انتشارات فردافر.
6- حبیبی مجنده، محمد (مترجم)، (1390)، حقوق بین­الملل دریاها، لویس بی سوهن، کریستن گوستافسون یوراس، جان ای نویز، اریک فرانکس(نویسندگان)، تهران، انتشارات جنگل، جاودانه.
7- حبیبی مجنده، محمد (مترجم) (1392)، داوری تجاری بین­المللی تطبیقی، جولیان دی ام لو، لوکاس ای میستلیس، استفان ام کرول(نویسندگان)، قم، انتشارات دانشگاه مفید.
8- حبیبی مجنده، محمد (مترجم) (1390)، حقوق بین­الملل اقتصادی، آندریاس اف لونفلد (نویسنده)، تهران، انتشارات جنگل، جاودانه.
مقالات:
1- حبیبی مجنده، محمد (1379)، «مبانی فلسفی حقوق بشر»، مجله علمی- پژوهشی نامه مفید، دوره 6، شماره 2، شماره پیاپی 22، ص124-93.
2- حبیبی مجنده، محمد (1391)، «هم افزایی کپی رایت و آزادی بیان»، دو فصلنامه علمی- پژوهشی حقوق تطبیقی (نامه مفید)، سال نهم، شماره 97، ص 47- 66.
3- حبیبی مجنده، محمد و اردشیر امیرارجمند (1384)، «جایگاه مالکیت معنوی در نظام بین­المللی حقوق بشر»، مجله علمی- پژوهشی نامه مفید، سال؟؟، شماره 2، ص24-3.
4- حبیبی مجنده، محمد (1386)، «تنوع نظریه­های توجیهی مالکیت معنوی»، مجله علمی- پژوهشی فقه و حقوق، سال چهارم، شماره 13، ص 42-9.
5- حبیبی مجنده، محمد (1395)، «حق دسترسی به اطلاعات و کپی رایت در فضای مجازی»، مجله علمی- پژوهشی حقوق پزشکی، سال ؟؟، شماره ؟؟، ص 7-37.
6- حبیبی مجنده، محمد و علیرضا روستایی (1391)، «بررسی نسل زدایی فرهنگی در حقوق بین الملل با تاکید بر قضیه فلسطین»، دو فصلنامه علمی- پژوهشی حقوق تطبیقی (نامه مفید)، سال دهم، شماره 2، ص 68- 84.
7- حبیبی مجنده، محمد و صادق جعفرزاده درابی (1392)، «تلاش های حقوقی بین المللی برای مقابله با چالش­های زیست محیطی آب توازن کشتی­ها»، دو فصلنامه علمی- پژوهشی حقوق تطبیقی (نامه مفید)، سال نهم، شماره 100، ص 129- 146.
8- حبیبی مجنده، محمد و مهدی عبدالمالکی (1393) «وضعیت حقوقی کشتی­های دولتی و جنگی غرق شده با نگاهی به کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی زیر آب»، فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهش حقوق عمومی، سال15، شماره 41، ص141-115.
9- حبیبی مجنده، محمد و سید علی حسینی آزاد و الناز رحیم خویی (1393)، «نقد عملکرد ایالات متحده آمریکا در نقض مصونیت قضایی دولت­ها در آیینه­ی حقوق بین­الملل و رأی 2012 دیوان بین­المللی دادگستری»، مجله علمی- پژوهشی حقوقی بین­المللی، شماره 51، ص96-67.
10-    حبیبی مجنده، محمد (مترجم) (1384)، «حقوق بشر و نیازهای بشر»، عمر دهبور (نویسنده)، مجموعه مقالات دومین همایش بین­المللی حقوق بشر: مبانی نظری حقوق بشر ، قم، دانشگاه مفید، چاپ اول، ص 61-67؛
11-    حبیبی مجنده، محمد (مترجم) (1384)، « آیا حقوق بشری وجود دارد؟» ، آلن گیورث (نویسنده)، مجموعه مقالات دومین همایش بین­المللی حقوق بشر: مبانی نظری حقوق بشر ، قم، دانشگاه مفید، چاپ اول،ص 149-158؛
12-    حبیبی مجنده، محمد (مترجم) (1384، «سازش میان جهان­شمولی و تنوع در نظام بین­المللی حقوق بشر: چارچوبی نظری و روش شناختی»، اوا برمز (نویسنده)، مجموعه مقالات دومین همایش بین­المللی حقوق بشر: مبانی نظری حقوق بشر، قم، دانشگاه مفید، چاپ اول، ص 265-280؛
13-    حبیبی مجنده، محمد (مترجم) (1384)، «حقوق بشر، دین و سکولاریسم»، مایکل فریمن (نویسنده)، مجموعه مقالات دومین همایش بین­المللی حقوق بشر: مبانی نظری حقوق بشر، قم، دانشگاه مفید، چاپ اول، ص 389-402؛
14-    حبیبی مجنده، محمد (مترجم) (1384)، «اعلامیه جهانی حقوق بشر: لیبرالیسم و اجمال متداخل بین­المللی»، جک دانلی (نویسنده)، مجموعه مقالات دومین همایش بین­المللی حقوق بشر: مبانی نظری حقوق بشر، قم، دانشگاه مفید، چاپ اول، ص 727-748؛
15-    حبیبی مجنده، محمد (مترجم) (1382)، «حقوق بشر جهان شمول و فرهنگ­های خاص»، مایکل فریمن (نویسنده)، مجله ناقد، شماره 2، ص 121-136؛
16-    حبیبی مجنده، محمد (مترجم) (1379)، «حق ملت فلسطین در تعیین سرنوشت خود؛ مبنای صلح در خاورمیانه»، هانس کوچلر (نویسنده)، فصلنامه مطالعات فلسطین، سال اول، شماره 4، 1379، ص 75-94؛
17-    حبیبی مجنده، محمد (1383)، «حقوق علیه حقوق: نقدی کوتاه بر رویکردی اسلامی- ایرانی به حقوق بشر»، مجله ناقد، سال اول، شماره 2، ص76-59.
18-    حبیبی مجنده، محمد (1386)، «بُعد جمعی حق بر دین»، ارائه در چهارمین همایش بین­المللی حقوق بشر: حقوق بشر و دین، قم، دانشگاه مفید، (ارائه به زبان انگلیسی).
19-    حبیبی مجنده، محمد (2006)، «تعارض فراصلاحیتی حقوق بشر»، همایش بین­المللی تعارض حقوق بشر، بلژیک: گنت.(ارائه به زبان انگلیسی).
20-    حبیبی مجنده، محمد (1386)، «حق بر سلامتی در نظام بین­المللی حقوق بشر»، دوفصلنامه حقوق بشر، سال دوم، شماره 1، جلد دوم، ص 7- 38.
21-    حبیبی مجنده، محمد، مهدی عبدالمالکی و سیده زهرا موسوی انزهایی (1391)، «تحریم‌های اقتصادی و نقض حق بر آموزش»، دوفصلنامه حقوق بشر، شماره 13، جلد هفتم، ص 3- 24.
22-    حبیبی مجنده، محمد (2010)، «حق آزادی از فقر به مثابه حقی بشری»، همایش حقوق بشر و اقتصاد،  ایتالیا: سیراکوزا،  موسسه مطالعات حقوق جزا و جرم­شناسی، (ارائه به زبان انگلیسی).
23-    حبیبی مجنده، محمد (1385)، «اخلاق زیستی، فناوری زیستی و حقوق مالکیت معنوی»، همایش بین­المللی اخلاق زیستی، تهران (ارائه به زبان انگلیسی).
24-    حبیبی مجنده، محمد (2008)، «طلاق در سه ضلعی حقوق بشر، فقه و حقوق ایران»، موسسه حقوق تطبیقی و بین­الملل، انگلستان: لندن، (ارائه به زبان انگلیسی).
25-    حبیبی مجنده، محمد (1386)، «زنان و صلح و امنیت بین­المللی»، همایش زنان و صلح، تهران.
26-    حبیبی مجنده، محمد (1384)، «سخنرانی در باب حقوق اقتصادی و اجتماعی»، همایش بین­المللی حقوق بشر و دین،  هند: دهلی نو، (به زبان انگلیسی).
27-    حبیبی مجنده، محمد (2007)، «حریم خصوصی در اسلام و حقوق ایران»، همایش بین­المللی حریم خصوصی و حقوق، موسسه حقوق تطبیقی و بین­الملل، انگلستان: لندن، (ارائه به زبان انگلیسی).
28-    حبیبی مجنده، محمد (1394)، «توافق وین؛ نهالی در برابر توفان­ها»، ماهنامه صنعت و توسعه، سال هشتم، شماره 86، ص 22.
29-    حبیبی مجنده، محمد و مرضیه دیرباز(1392)، «دیوان کیفری بین­المللی و حقوق بزه­دیده در مراحل محاکمه»، فصلنامه علمی- ترویجی تعالی حقوق، سال چهارم، شماره 2، ص 161- 182.
30-     حبیبی مجنده، محمد (1391)، «تحریم اقتصادی یک­جانبه و اصل حاکمیت دولت­ها»، در: مجموعه مقالات اهدایی به­ مقام علمی دکتر محمدرضا ضیایی بیگدلی تحت عنوان: جامعه بین‌المللی و حقوق بین‌الملل در قرن 21، تهران، انتشارات شهردانش.
31-    حبیبی مجنده، محمد (1390)، «داوری پذیری اختلافا‌ت‌ نا‌شی‌ از حقوق‌ ما‌لکیت‌ معنوی»، مجموعه مقالات همایش یک­صدمین سال تأسیس نهاد داوری در ایران، تهران، انتشارات شهردانش.
32-    حبیبی مجنده، محمد (1385)، «حق بر توسعه و منابع طبیعی»، همایش بین­المللی منابع طبیعی و حل تعارض، دانشگاه تهران و موسسه ماکس پلانک، (ارائه به زبان انگلیسی).
 
33-Habibi Mojandeh, Mohammad (2014), "Seting Aside Arbitral Awards:Iranian law and Model Law Compared", Uluslararasi Ticaret ve Tahkim hukuku dergisi, pp.225-248.
 
 
3- زمینه­های تخصصی:
 حقوق بین­الملل؛ حقوق بشر؛ حقوق بشردوستانه؛ حقوق مالکیت فکری؛ حقوق تجارت بین­الملل؛ حقوق دریاها؛ ترجمه متون حقوقی.
 
4- برخی سوابق علمی و اجرایی:
-       عضو هیات علمی دانشگاه مفید؛ 1380- ادامه دارد؛
-       مدیر گروه­های حقوق بین­الملل، حقوق بشر و حقوق عمومی دانشکده حقوق دانشگاه مفید؛ 1395- ادامه دارد؛
-       مدیر گروه حقوق دانشگاه مفید از سال  1384 تا 1390 ؛
-       عضو هیات تحریریه مجله نامه مفید، دانشگاه مفید؛
-       عضو هیات تحریریه دوفصلنامه حقوق بشر مرکز مطالعات حقوق بشر، دانشگاه مفید؛ 1395- ادامه دارد؛
-       عضو شورای علمی مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه مفید؛ 1382 -ادامه دارد؛
-       عضو شورای علمی مرکز مطالعات حقوق تطبیقی دانشگاه مفید؛ 1388 – ادامه دارد؛
-       مسئول دبیرخانه و  دبیر کمیته علمی دومین همایش بین­المللی حقوق بشر دانشگاه مفید؛ 1382؛

-      عضو کمیته علمی همایش­های بین­المللی حقوق بشر دانشگاه مفید؛
-       اخذ رتبه دانشیاری حقوق از سال 1394؛
 
5- جوایز و افتخارات:
-   انتخاب ترجمه کتاب چشم­اندازی به توسعه میثاق بین­المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگ، به عنوان اثر شایسته تقدیر در سال 1388.
-  انتخاب ترجمه کتاب وضعیت آوارگان فلسطینی در حقوق بین­الملل، به­عنوان اثر شایسته تقدیر در سال 1386.منابع مطالعاتی پیش نهادی

 
دانشگاه مفید ساعت کاری:
ایران - قم شنبه تا چهار شنبه

تلفن: 32130285-025 

          025-32130287

ساعت 7:30 الی 16
فکس:  32925764-025  
chrs2003@gmail.com