--------------------------
--------------------------
اعضای شورای علمی مرکز مطالعات حقوق بشر

025-32130285
chrs2003@gmail.com


رزومه

اعضای شورای علمی مرکز مطالعات حقوق بشرمنابع مطالعاتی پیش نهادی

 
دانشگاه مفید ساعت کاری:
ایران - قم شنبه تا چهار شنبه

تلفن: 32130285-025 

          025-32130287

ساعت 7:30 الی 16
فکس:  32925764-025  
chrs2003@gmail.com