عليرضا ملكي
عليرضا ملكي
معاون مركز

02532130286
armaleki@mofidu.ac.ir


رزومه

الف) تحصیلات:

ـ دوره متوسطه: دیپلم ریاضیات. 1386.

ـ دوره کارشناسی: دانشگاه مفید؛ رشتۀ فلسفه غرب؛ 1390.

ـ دوره کارشناسی‌ارشد: دانشگاه مفید؛ رشتۀ فلسفه غرب؛ 1392.

[عنوان رساله کارشناسی‌ارشد: «اندیشه از دیدگاه فرگه» (دفاع از رساله با درجه ممتاز و نمره 20)]

- دوره دکترا: دانشگاه مفید؛ رشتۀ فلسفه عصر جدید؛ (در حال تحصیل)

 

ب) آثار علمی و پژوهشی:

ب-1)کتب:

 1. ملکی، علیرضا؛ بررسی و نقد اندیشه از دیدگاه فرگه؛ 1400؛ (در دست ویرایش نهایی) (تایف)
 2. ملکی، علیرضا؛ موسوعة اسرار الصلاة؛ قم، نشر دانشگاه ادیان و مذاهب، 6جلد، 1393، ج6؛ (تحقیق و تدوین)
 3. ملکی، علیرضا؛ الحکمة الإشراقیة (مجموعه کامل آثار شهاب الدین سهروردی)، جلد اول، کتاب حکمة الاشراق ـ بخش منطق، چاپ اول و دوم، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1391 و 1393؛ (همکار تصحیح و تحقیق)
 4. ملکی، علیرضا؛ الحکمة الإشراقیة (مجموعه کامل آثار شهاب الدین سهروردی)، جلد دوم، کتاب حکمة الاشراق ـ بخش حکمت، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و دانشگاه ادیان و مذاهب، 1393؛ (همکار تصحیح و تحقیق)
 5. ملکی، علیرضا؛ الحکمة الإشراقیة (مجموعه کامل آثار شهاب الدین سهروردی)، جلد سوم، کتاب التلویحات اللوحیة و العرشیة، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و دانشگاه ادیان و مذاهب، 1394؛ (همکار تصحیح و تحقیق)
 6. ملکی، علیرضا؛ الحکمة الإشراقیة (مجموعه کامل آثار شهاب الدین سهروردی)، جلد چهارم، کتاب التلویحات اللوحیة و العرشیة، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و دانشگاه ادیان و مذاهب، 1396؛ (همکار تصحیح و تحقیق)
 7. ملکی، علیرضا؛ الحکمة الإشراقیة (مجموعه کامل آثار شهاب الدین سهروردی)، جلد یازدهم، کتاب التنقیحات فی اصول الفقه، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و دانشگاه ادیان و مذاهب، 1396؛ (همکار تصحیح و تحقیق)
 8. ملکی، علیرضا؛ الحکمة الإشراقیة (مجموعه کامل آثار شهاب الدین سهروردی)، جلد پنجم، کتاب المشارع و المطارحات، قم، انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب، 1399؛ (همکار تصحیح و تحقیق)
 9. ملکی، علیرضا؛ الحکمة الإشراقیة (مجموعه کامل آثار شهاب الدین سهروردی)، جلد ششم، کتاب المشارع و المطارحات ، قم، انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب، 1399؛ (همکار تصحیح و تحقیق)

 

ب-2) مقالات:

 1. ملکی، علیرضا؛ «اختیار اخلاقی کانت و مسئلۀ نژادپرستی در فلسفۀ او؛ مطالعۀ تطبیقی با مفاهیم نظام بین‌المللی حقوق‌بشر»؛ دوفصلنامۀ علمی ـ پژوهشی حقوق بشر، سال شانزدهم، شماره اول، بهار و تابستان 1400، صص ؟؟-؟؟. (دوفصلنامه با درجه بین‌المللی و عضو اسکوپوس)
 2. ملکی، علیرضا؛ «تولد ناشی از تجاوز؛ حق اخلاقی فرزند برای شکایت از مادر»؛ دوفصلنامۀ علمی ـ پژوهشی حقوق بشر، سال پانزدهم، شماره دوم، پاییز و زمستان 1399، صص ؟؟-؟؟. (مقاله به زبان انگلیسی) (دوفصلنامه با درجه بین‌المللی و عضو اسکوپوس)
 3. ملکی، علیرضا و میرسعید موسوی‌کریمی؛ «چرخش زبانی فرگه: چگونگی و تاثیرات آن»؛ دوفصلنامۀ علمی ـ پژوهشی هستی و شناخت، سال ششم، شماره اول، بهار و تابستان 1398، صص 31-48.
 4. ملکی، علیرضا؛ «نقدی بر انتقاد کریپکی از نظریۀ معنای فرگه در فرایند معنابخشی و تثبیت مدلول»؛ دوفصلنامۀ علمی ـ پژوهشی هستی و شناخت، سال پنجم، شماره دوم، پاییز و زمستان 1397، صص 25-41.
 5. ملکی، علیرضا؛ «فرگه، عالم سوم و افلاطون‌گرایی در فلسفۀ او»؛ دوفصلنامۀ علمی ـ پژوهشی هستی و شناخت، سال پنجم، شماره اول، بهار و تابستان 1397، صص 27-40.
 6. ملکی، علیرضا و میرسعید موسوی‌کریمی؛ «همسویی دین و فلسفه در شناخت خداوند و دیرینگی عالم؛ با تکیه بر آراء فارابی و ابن‌سینا»؛ فصلنامۀ علمی ـ پژوهشی فلسفۀ دین، سال پانزدهم، شماره اول، بهار 1397، صص 51-72.
 7. ملکی، علیرضا و میرسعید موسوی‌کریمی؛ «ذات حقیقی و ویژگی‌های غیر ذاتی اندیشه اندیشه از دیدگاه فرگه»؛ دوفصلنامۀ علمی ـ پژوهشی پژوهش‌های فلسفی، سال یازدهم، شماره 20، بهار و تابستان 1396، صص 265-282.
 8. ملکی، علیرضا و محسن جوادی؛«نژادپرستی در فلسفۀ اخلاق کانت با تکیه بر امر مطلق کانتی»؛ فصلنامۀ علمی ـ پژوهشی پژوهش‌های اخلاقی، سال هفتم، شماره بیست و پنجم، پاییز 1395، صص 181-195.
 9. ملکی، علیرضا؛«اندیشه از دیدگاه فرگه»؛ فصلنامۀ علمی ـ پژوهشی نقد و نظر. (دارای نامه تایید نهایی چاپ)
 10.  
 11. ملکی، علیرضا و سمیه امینی؛««انسان» و «جهان» به مثابه فلسفۀ آفرینش از دیدگاه فارابی و طباطبایی»؛ دوفصلنامۀ علمی ـ تخصصی هفت آسمان، سال نوزدهم، شماره 72، بهار و تابستان 1396، صص 23-42.
 12. ملکی، علیرضا و محمد (جلال‌الدین) ملکی؛ «نگاهی گزارش گونه به «کتاب التنقیحات فی اُصول الفقه» شهاب‌الدین یحیی سُهرَوَردی»؛ فصلنامۀ علمی ـ تخصصی پژوهش‌های اصولی، سال ششم، شماره 22، پاییز 1393، صص 207-235.
 13. ملکی، علیرضا؛ «ارباب؛ اقیانوس ساکت و ساکن، در گفت و گو با دکتر سید محمد باقر کتابی»؛ فصلنامۀ پژوهشی میثاق امین، سال ششم، شماره هجدهم و نوزدهم، بهار و تابستان 1390، صص 13-46.
 14. ملکی، علیرضا؛ «خاتم اولیا از دیدگاه ابن عربی و علامه آشتیانی»؛ ماهنامۀ کتاب ماه دین، شماره 164، خرداد 1390، صص 51-53.
 15. ملکی، علیرضا؛ «ستایش و نیایش، پنج رساله از شیخ اشراق»؛ ماهنامۀ کتاب ماه دین، شماره 164، خرداد 1390، صص 31-33.
 16. ملکی، علیرضا؛ «شیخیه از نگاهی دیگر»؛ فصلنامۀ دانش‌پژوهان، شماره 17، تابستان 1388، صص 116-135.
 17. ملکی، علیرضا؛ «تمدن و دیرینگی اقوام ایرانی، در گفت و گو با استاد پرویز اذکایی»؛ فصلنامۀ پژوهشی میثاق امین، سال دوم، شماره ششم، بهار 1387، صص 15-48.
 18. ملکی، علیرضا؛ «کلام الاهی و بیان کلامی(1)، در گفت و گو با آیت الله علی عابدی شاهرودی»؛ فصلنامۀ پژوهشی میثاق امین، سال دوم، شماره هفتم، تابستان 1387، صص 13-41.
 19. ملکی، علیرضا؛ «کلام الاهی و بیان کلامی(2)، در گفت و گو با آیت الله علی عابدی شاهرودی»؛ فصلنامۀ پژوهشی میثاق امین، سال دوم، شماره هشتم و نهم، پاییز و زمستان 1387، صص 11-43.
 20. ملکی، علیرضا؛ «فروغ صبح دانایی»؛ ماهنامۀ یاران امین جوان، شماره 50، آذر ماه 1388، صص 42-44.
 21. ملکی، علیرضا؛ «فروغ صبح دانایی»؛ماهنامۀ یاران امین جوان، شماره 51، دی ماه 1388، صص 16-17.
 22. ملکی، علیرضا؛ «فروغ صبح دانایی»؛ماهنامۀ یاران امین جوان، شماره 56، خرداد ماه 1389.
 23. ملکی، علیرضا؛ «فروغ صبح دانایی»؛ماهنامۀ یاران امین جوان، شماره 57، تیر ماه 1389.

 

ب-3) مقالات در دست بررسی نهایی برای انتشار:

 1. عقل، شهود و عشق در نظام معرفت شناسی سهروردی؛
 2. فرگه، نقص زبان طبیعی و تاسیس منطق؛
 3. نقد نگاه فرگه در جانشینی اندیشه به جای تعریف صدق، بررسی موردی در مطابقت؛
 4. نگاه خاص و بهره برداری سهروردی از آیات و روایات در موضوع نفس؛
 5. شرط معرفت حقیقی در اسپینوزا و پاسخ به گتیه؛

 

ب-4) مقالات نگارش شده در طرح‌های ملّی:

 1. «اعتقادات شیعه در کلام ملاهادی سبزواری، کاوشی در اسرار الحکم»؛ قم، دانشگاه ادیان و مذاهب، طرح ملّی اعتقادنامه‌های امامیه، 1389.

 

ب-5) مدخل‌های دانشنامه‌ها:

 1. دانشنامه عرفان و تصوف؛ قم، دانشگاه ادیان و مذاهب، 1390.

 

ب-6) ویراستاری:

 1. ویرایش بیش از 100 (صد) عنوان مقاله در مجلات علمی.

 

پ) افتخارات:

 1. رتبه اول دانش‌آموختگان دوره کارشناسی‌ارشد، دانشگاه مفید، ورودی 1390.
 2. رتبه اول پایان‌نامه و کسب امتیاز ممتاز در دوره کارشناسی‌ارشد، دانشگاه مفید، ورودی 1390.

 

ت) کنفرانس‌های بین المللی:

 1. “The Origin and Nature of Language and Logic in Medieval Islamic, Jewish, and Christian Thought” 20-22 August 2014 in Freiburg-Germany.
  1. “2014 SIBF-ALA Library Conference” (American Library association) November 11-13, 2014, United Arab Emirates.

 

ث) مسوولیت های علمی ـ اجرایی:

 1. رئیس دفتر متمرکز مراکز مطالعاتی، دانشگاه مفید، 1398-ادامه دارد
 2. معاون مرکز مطالعات حقوق بشر، دانشگاه مفید، 1393- ادامه دارد
 3. رئیس کتابخانه و مرکز اسناد، دانشگاه مفید، 1395- 1397
 4. جانشین سردبیر دوفصلنامۀ بین‌المللیحقوق بشر، 1395- ادامه دارد
 5. عضو شورای پژوهشی دانشگاه مفید، 1393- ادامه دارد
 6. عضو شورای انتشارات دانشگاه مفید، 1395- ادامه دارد
 7. عضو شورای کلینیک حقوقی دانشگاه مفید، 1395- ادامه دارد
 8. عضو شورای آموزشی دانشگاه مفید، 1393- 1394
 9. عضو شورای سیاستگذاری و موسس مکتا (مجمع کتابخانه های تخصصی)، 1394 – 1397
 10. معاون سردبیر فصلنامه پژوهشی میثاق امین، 1385- 1396
 11. عضو هیئت تحریریه مکتب مفید، 1395- 1396
 12. دبیر سرویس «احیای تراث» فصلنامه پژوهشی میثاق امین، 1394- 1396
 13. کارشناس فراهم سازی مدارک، کتابخانه و مرکز اسناد، دانشگاه مفید، 1392-1393
 14. معاون مدیر پژوهشی فصلنامه کتاب‌های اسلامی، 1382-1385.
 15. مدیر اجرایی طرح ملی اعتقادنامه‌های امامیه، دانشگاه ادیان و مذاهب، 1389.


منابع مطالعاتی پیش نهادی

 
دانشگاه مفید ساعت کاری:
ایران - قم شنبه تا چهار شنبه

تلفن: 32130285-025 

          025-32130287

ساعت 7:30 الی 16
فکس:  32925764-025  
chrs2003@gmail.com