عليرضا ملكي
عليرضا ملكي
معاون مركز

02532130286
armaleki@mofidu.ac.ir


رزومه

الف) تحصيلات:

ـ دوره متوسطه: دیپلم ریاضیات. 1386.

ـ دوره کارشناسی: دانشگاه مفید؛ رشتة فلسفه غرب؛ 1390.

ـ دوره کارشناسی‌ارشد: دانشگاه مفید؛ رشتة فلسفه غرب؛ 1392.

عنوان رساله کارشناسی‌ارشد: «اندیشه از دیدگاه فرگه» (دفاع از رساله با درجه ممتاز و نمره 20)

- دوره دکتری: دانشگاه مفید؛ رشتۀ فلسفه عصر جدید؛ (در حال تحصیل)

 

ب) آثار علمی و پژوهشی:

کتب:

 1. ملکی، علیرضا؛ بررسی و نقد اندیشه از دیدگاه فرگه؛ قم، انتشارات .....، 1397؛ (در دست ویرایش نهایی) (تایف)
 2. ملکی، علیرضا؛ موسوعة اسرار الصلاة؛ قم، نشر دانشگاه ادیان و مذاهب، 6جلد، 1393، ج6؛ (تحقیق و تدوین)
 3. ملکی، علیرضا؛ الحکمة الإشراقیة (مجموعه کامل آثار شهاب الدین سهروردی)، جلد اول، کتاب حکمة الاشراق ـ بخش منطق، چاپ اول و دوم، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1391 و 1393؛ (همکار تصحیح و تحقیق)
 4. ملکی، علیرضا؛ الحکمة الإشراقیة (مجموعه کامل آثار شهاب الدین سهروردی)، جلد دوم، کتاب حکمة الاشراق ـ بخش حکمت، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و دانشگاه ادیان و مذاهب، 1393؛ (همکار تصحیح و تحقیق)
 5. ملکی، علیرضا؛ الحکمة الإشراقیة (مجموعه کامل آثار شهاب الدین سهروردی)، جلد سوم، کتاب التلویحات اللوحیة و العرشیة، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و دانشگاه ادیان و مذاهب، 1394؛ (همکار تصحیح و تحقیق)
 6. ملکی، علیرضا؛ الحکمة الإشراقیة (مجموعه کامل آثار شهاب الدین سهروردی)، جلد چهارم، کتاب التلویحات اللوحیة و العرشیة، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و دانشگاه ادیان و مذاهب، 1396؛ (همکار تصحیح و تحقیق)
 7. ملکی، علیرضا؛ الحکمة الإشراقیة (مجموعه کامل آثار شهاب الدین سهروردی)، جلد یازدهم، کتاب التلویحات اللوحیة و العرشیة، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و دانشگاه ادیان و مذاهب، 1396؛ (همکار تصحیح و تحقیق)

 

مقالات:

 1. ملکی، علیرضا؛ «اندیشه از دیدگاه فرگه»؛ فصلنامة علمی ـ پژوهشی نقد و نظر. (دارای نامه تایید نهایی چاپ)
 2. ملکی، علیرضا و محسن جوادی؛ «نژادپرستی در فلسفة اخلاق کانت با تکیه بر امر مطلق کانتی»؛ فصلنامة علمی ـ پژوهشی پژوهش‌های اخلاقی، سال هفتم، شماره بیست و پنجم، پاییز 1395، صص 181-195.
 3. ملکی، علیرضا و میرسعید موسوی‌کریمی؛ «ذات حقیقی و ویژگی‌های غیر ذاتی اندیشه اندیشه از دیدگاه فرگه»؛ دوفصلنامة علمی ـ پژوهشی پژوهش‌های فلسفی، سال یازدهم، شماره 20، بهار و تابستان 1396، صص 265-282.
 4. ملکی، علیرضا و میرسعید موسوی‌کریمی؛ «همسویی دین و فلسفه در شناخت خداوند و دیرینگی عالم؛ با تکیه بر آراء فارابی و ابن‌سینا»؛ فصلنامة علمی ـ پژوهشی فلسفة دین، سال پانزدهم، شماره اول، بهار 1397، صص 51-72.
 5. ملکی، علیرضا و سمیه امینی؛ ««انسان» و «جهان» به مثابه فلسفة آفرینش از دیدگاه فارابی و طباطبایی»؛ دوفصلنامة علمی ـ تخصصی هفت آسمان، سال نوزدهم، شماره 72، بهار و تابستان 1396، صص 23-42.
 6. ملکی، علیرضا و محمد (جلال‌الدین) ملکی؛ «نگاهی گزارش گونه به «کتاب التنقيحات في اُصول الفقه» شهاب‌الدین یحیی سُهرَوَردی»؛ فصلنامة علمی ـ تخصصی پژوهش‌های اصولی، سال ششم، شماره 22، پاییز 1393، صص 207-235.
 7. ملکی، علیرضا؛ «خاتم اولیا از دیدگاه ابن عربی و علامه آشتیانی»؛ ماهنامة کتاب ماه دین، شماره 164، خرداد 1390، صص 51-53.
 8. ملکی، علیرضا؛ «ستایش و نیایش، پنج رساله از شیخ اشراق»؛ ماهنامة کتاب ماه دین، شماره 164، خرداد 1390، صص 31-33.
 9. ملکی، علیرضا؛ «شیخیه از نگاهی دیگر»؛ فصلنامة دانش‌پژوهان، شماره 17، تابستان 1388، صص 116-135.
 10. ملکی، علیرضا؛ «تمدن و دیرینگی اقوام ایرانی، در گفت و گو با استاد پرویز اذکایی»؛ فصلنامة پژوهشی میثاق امین، سال دوم، شماره ششم، بهار 1387، صص 15-48.
 11. ملکی، علیرضا؛ «کلام الاهی و بیان کلامی(1)، در گفت و گو با آیت الله علی عابدی شاهرودی»؛ فصلنامة پژوهشی میثاق امین، سال دوم، شماره هفتم، تابستان 1387، صص 13-41.
 12. ملکی، علیرضا؛ «کلام الاهی و بیان کلامی(2)، در گفت و گو با آیت الله علی عابدی شاهرودی»؛ فصلنامة پژوهشی میثاق امین، سال دوم، شماره هشتم و نهم، پاییز و زمستان 1387، صص 11-43.
 13. ملکی، علیرضا؛ «ارباب؛ اقیانوس ساکت و ساکن، در گفت و گو با دکتر سید محمد باقر کتابی»؛ فصلنامة پژوهشی میثاق امین، سال ششم، شماره هجدهم و نوزدهم، بهار و تابستان 1390، صص 13-46.
 14. ملکی، علیرضا؛ «فروغ صبح دانایی»؛  ماهنامة یاران امین جوان، شماره 50، آذر ماه 1388، صص 42-44.
 15. ملکی، علیرضا؛ «فروغ صبح دانایی»؛ ماهنامة یاران امین جوان، شماره 51، دی ماه 1388، صص 16-17.
 16. ملکی، علیرضا؛ «فروغ صبح دانایی»؛ ماهنامة یاران امین جوان، شماره 56، خرداد ماه 1389.
 17. ملکی، علیرضا؛ «فروغ صبح دانایی»؛ ماهنامة یاران امین جوان، شماره 57، تیر ماه 1389.

مقالات نگارش شده در طرح‌های ملّی:

 1. «اعتقادات شیعه در کلام ملاهادی سبزواری، کاوشی در اسرار الحکم»؛ قم، دانشگاه ادیان و مذاهب، طرح ملّی اعتقادنامه‌های امامیه، 1389.

مدخل‌های دانشنامه‌ها:

 1. دانشنامه عرفان و تصوف؛ قم، دانشگاه ادیان و مذاهب، 1390.

ويراستاری:

 1. ویرایش بیش از 60 (شصت) عنوان مقاله در مجلات علمی.

پ) افتخارات:

 1. رتبه اول دانش‌آموختگان دوره کارشناسی‌ارشد، دانشگاه مفید، ورودی 1390.
 2. رتبه اول پایان‌نامه و کسب امتیاز ممتاز در دوره کارشناسی‌ارشد، دانشگاه مفید، ورودی 1390.

ت) کنفرانس‌های بين المللی:

 1. “The Origin and Nature of Language and Logic in Medieval Islamic, Jewish, and Christian Thought” 20-22 August 2014 in Freiburg-Germany.
 2. “2014 SIBF-ALA Library Conference” (American Library association) November 11-13, 2014, United Arab Emirates.

 

ث) مسووليت های علمی ـ اجرايی:

 1. معاون مرکز مطالعات حقوق بشر، دانشگاه مفید، 1393- ادامه دارد
 2. رئیس کتابخانه و مرکز اسناد، دانشگاه مفید، 1395- 1397
 3. عضو شورای پژوهشی دانشگاه مفید، 1393- ادامه دارد
 4. عضو شورای انتشارات دانشگاه مفید، 1395- ادامه دارد
 5. عضو شورای کلینیک حقوقی دانشگاه مفید، 1395- ادامه دارد
 6. عضو شورای آموزشی دانشگاه مفید، 1393- 1394.
 7. جانشین سردبیر دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی حقوق بشر، 1395- ادامه دارد
 8. عضو شورای سیاستگذاری و موسس مکتا (مجمع کتابخانه های تخصصی)، 1394 1397
 9. معاون سردبیر فصلنامه پژوهشی میثاق امین، 1385- ادامه دارد
 10. عضو هیئت تحریریه مکتب مفید، 1395- 1396
 11. دبیر سرویس «احیای تراث» فصلنامه پژوهشی میثاق امین، 1394- ادامه دارد
 12. کارشناس فراهم سازی مدارک، کتابخانه و مرکز اسناد، دانشگاه مفید، 1392-1393.
 13. معاون مدیر پژوهشی فصلنامه کتاب‌های اسلامی، 1382-1385.
 14. مدیر اجرایی طرح ملی اعتقادنامه‌های امامیه، دانشگاه ادیان و مذاهب، 1389.


منابع مطالعاتی پیش نهادی

 
دانشگاه مفید ساعت کاری:
ایران - قم شنبه تا چهار شنبه

تلفن: 32130285-025 

          025-32130287

ساعت 7:30 الی 16
فکس:  32925764-025  
chrs2003@gmail.com