سيد مصطفي مير محمدي
سيد مصطفي مير محمدي
عضو شوراي علمي مركز
دانشيار دانشکده حقوق
02532130285
mirmohammadi@mofidu.ac.ir


رزومه

تحصیلات:

دکتری: حقوق بین الملل، دانشگاه علامه طباطبایی، 1388؛

کارشناسی ارشد: حقوق بین الملل، دانشگاه مفید، 1377؛

کارشناسی: حقوق، دانشگاه مفید، 1374؛

دروس عالی حوزه: خارج( فقه و اصول)، حوزه علمیه قم، 1368به بعد؛

دروس سطح حوزه: دروس سطح، حوزه علمیه قم، 1361 الی 1368؛

 کتب:

1-    مصونیتها و مزایای هیاتهای نمایندگی دولتها نزد سازمانهای بین المللی، انتشارات بین المللی الهدی، 1378؛

2-    حقوق دیپلماتیک (رهیافت اسلامی)، انتشارات سمت، چاپ اول: 1390؛ چاپ دوم: 1393، اثر شایسته تقدیر چهاردهمین کتاب سال حوزه 1391؛

3-    اسلام و حقوق بشردوستانه (مجموعه مصاحبه ها)، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی - دبیرخانه همایش اسلام و حقوق بشردوستانه، 1386، صفحات 75-92؛

4-    حقوق کودک (مطالعه تطبیقی در اسلام و اسناد بین المللی)، (ترجمه شده به زبان های: عربی وانگلیسی)، یونیسف و مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه مفید، 1394، اثر شایسته تحسین هفدهمین کتاب سال حوزه 1394؛

5-    مروری بر مکاتب فلسفی حقوق بین الملل: مقاله رئالیسم سیاسی، میزان، 1389؛

6-    اصل عدم مداخله در اسلام و حقوق بین الملل، انتشارات دانشگاه مفید، برگزیده رساله دکتری چهارمین جشنواره بین المللی فارابی 1389 و کتاب شایسته تقدیر بیست و سومین جایزه کتاب فصل 1391 و اثر برگزیده پانزدهمین کتاب سال حوزه  1392؛

7-    حقوق بین الملل رهیافت اسلامی، جشنواره فارابی - بنیاد نخبگان، 1388؛ اعتبار پژوهشی؛

 

مقالات:

1-    شریعت اسلامی و قانون حاکم بر قراردادهای تجاری: تراژدی حقوقی یا تعامل نظامهای حقوقی، پژوهش تطبیقی اسلام و غرب، دانشگاه قم، دوره2-1394-1395،شماره4،زمستان 1394، صص142-117؛

2-    برنامه های عمل سازمان همکاری اسلامی صلح و امنیت بین المللی، همایش ملی ایران و حقوق بین الملل صلح و امنیت منطقه ای، دانشگاه قم، 19 ابان 1395؛ (در دست انتشار)

3-    تالیف قلوب: مفهوم قلمرو و کاربست آن در وضعیت معاصر، مجله حکومت اسلامی، سال 21، شماره 79، شماره اول، بهار 1395، صص 27-52؛

4-     An Islamic View of International Commercial Law (Comparative Study) (In English and Russian), Journal of Foreign Legislation and Comparative Law, No.59, Issue 4, 2016, Pp105-119. (ISSN 1991-3222    تابستان 2016/ این مقاله به زبانهای انگلیسی و روسی است)

5-    کوچ و انتقال اجباری: مطالعه تطبیقی در آموزه‌های قرآنی و اسناد بین‌المللی، قرآن، فقه و حقوق اسلامی، سال دوم، شماره 3، پاییز و زمستان 1394، صص 89-118؛

6-    حقوق همبستگیو همبستگی بین المللی: چالشهای فرا رو و آخرین تحولات، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال هفدهم ، شماره 49، زمستان 1394 صص107-132؛

7-    دعوت اسلامی در جهان معاصر: سیره و روش علوی: همایش بین المللی حکومت علوی پس از چهارده قرن، دانشگاه مفید، 9 اردیبهشت 1394، خلاصه مقالات همایش ص82؛

8-     Islamic Law and International Law in the Islamic Republic of Iran’s, Constitution Mixed Legal Systems, East and West, Edited by Vernon Valentine Palmer Ashgate,- Johns Hopkins University , 2015, Pp 245-249.

9-    حقوق کودک در اسلام و اسناد بین المللی، مجله روشنگران، پیش شماره تیر 1393، صص 38-39؛

10-المقابلة بالمثل و الاعمال الانتقامیة فی القانون الدولی و الشریعة الاسلامیة: الاسلام و القانون الدولی الانسانی، مرکز الحضارة للتنمیة الفکر الاسلامی، بیروت، صص203-258؛

11-جایگاه اصول کلی حقوقی در اسلام و حقوق بین الملل همخوانی ملل متمدن و متدین: مجموعه مقالات جامعه بین المللی و حقوق بین­الملل در قرن 21 (مجموعه مقالات در نکوداشت دکتر ضیائی بیگدلی)، خانه اندیشمندان علوم انسانی و موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی، 1392، صص790 -797؛

12-حمایت از کادر بهداری در مخاصمات مسلحانه (رهیافت­های حقوق بشردوستانه و حقوق اسلام): مجموعه مقالات دومین همایش اسلام و حقوق بین الملل بشردوستانه، آستان قدس رضوی، 1392 ، صص 286-304؛

13-جایگاه نظریه استنصار در آموزه های قران کریم: مجموعه مقالات همایش بین المللی حقوق عمومی در قرآن، دانشگاه شهید بهشتی تهران، 15آبان 1391 ، صص 499-517؛

14-مقابله با توهین به ادیان: همایش ملی حقوق ادیان، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی مهر 1391 قم؛

15-رویداد 11 سپتامبر و جهان اسلام: بازتاب­ها و پی­آمدهای سیاسی و حقوقی، اندیشه تقریب، سال ششم، شماره 24، پاییز 1389؛

16-حج و حقوق بین الملل، ویژه نامه سلسله نشست­های علمی و تخصصی حج و زیارت، دبیرخانه گروه های علمی و تخصصی مرکز تحقیقات حج و دانشگاه باقر العلوم، 1388-1389، ص 21؛

17-عدم مداخله دیپلماتیک: رهیافت‌های حقوق بین الملل و حقوق اسلام، نامه مفید، شماره 76 ، اسفند 1388؛ ص 111 به بعد؛                                          

18-تحلیل گزارش جهانی از رعایت یا نقض حقوق کودکان در مخاصمات مسلحانه، روزنامه اطلاعات، شماره 24340، 27 آبان 1387، 18 ذی القعده 1429، 17 نوامبر 2008؛

19-بررسی و تحلیل برنامه عمل 10 ساله سازمان کنفرانس اسلامی: بیست و یکمین همایش بین المللی وحدت اسلامی، رواق اندیشه، شماره 14، بهار1387 ؛

20-دولت صلح مهدوی، همایش بین­المللی دکترین مهدویت، مجموعه مقالات، جلد سوم، شهریور 1386، صص 7-22؛

21-حمایت از کودکان در مخاصمات مسلحانه: (رهیافت­های حقوق بین الملل و حقوق اسلام)، مجله حقوق بشر دانشگاه مفید (وی‍ژه نامه حقوق کودک)پاییز و زمستان 1386 بهار و تابستان 1387، صص 55 تا80؛

22-بررسی عدم ممنوعیت حجاب اسلامی از منظر حقوق بین­الملل اقلیتها، فصلنامه مطالعات راهبردی زنان، پاییز 1386، شماره 37، صص 49-74؛

23-حمایت دیپلماتیک: قرائتی حقوق بشری و اسلامی: همایش بین المللی دین و حقوق بشر، دانشگاه مفید و UNDP،26-27 اردیبهشت 1386، قم، ایران؛ دوفصلنامه حقوق بشر، جلد 9،  شماره 17-18، 1393، صص91-114؛

24-مقابله به مثل در اسلام و حقوق بشر دوستانه: اولین همایش بین المللی اسلام و حقوق بشر دوستانه، برگزار کننده:  ICRC و موسسات همکار، چاپ اول: مجموعه مقالات همایش: 8  و9  آذر، قم/ مقالات کنفرانس اسلام وحقوق بشر دوستانه، ICRC، 1385، صص  283-320؛ چاپ دوم: مقالات اسلام وحقوق بین­الملل بشردوستانه مرکز مطالعات تطبیقی اسلام و حقوق بشردوستانه بین­المللی، میزان پاییز 1392، صص 438-468 

25-حقوق بشر اقلیت­ها با تکیه بر اقلیتهای مسلمان، نوزدهمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی: مجموعه مقالات جلد دوم، ص 41 به بعد مرداد 1385/ روزنامه رسالت 29/5/85 صفحه6؛

26-آزادی بیان در اسناد حقوق بشر و آموزه­های اسلام، رواق اندیشه، شماره 44، مرداد1384، صص 94-113؛

27-شریعت رحمت، اندیشه تقریب شماره 3، شهریور 1384؛

28-چشم اندازی بر حقوق بشر بین­المللی از منظر اسلام، فصلنامه حوزه و دانشگاه، شماره 3، پاییز 1382

29-دور الاسلام فی تطویر القانون الدبلوماسی، مجموعه مقالات همایش بین­المللی اندیشه اسلامی، دانشگاه ملیUKM  مالزی، پاییز 1383؛

30-اصول حقوق و روابط بین­الملل در اسلام: طرح پژوهشی درآمدی بر فقه و حقوق اسلامی، دانشگاه مفید و مرکز اسلامی لندن، دی ماه 1383؛

31-جلوه‌هایی از حقوق دیپلماتیک در اسلام، مجله معرفت، شماره 70، مهر ماه 1382، صص 89-96؛

32- جنگ سلطه و نقض اصول حقوق بین الملل (حمله آمریکا به عراق)، رواق اندیشه، شماره 16، فروردین 1382، صٌص 45-62؛

33-مطالعه ای در معاهدات بین الملل: نقد و بررسی کتاب: مطالعات حقوق بین الملل عمومی، مجله کتاب ماه علوم اجتماعی، شماره 60، آبان 1381؛

34-سوء استفاده از مصونیتهای دیپلماتیک و ضمانت اجرای آن در حقوق بین الملل، مجله نامه مفید شماره33، بهمن 1381؛

35-فتنه­ای تاریک و کور: مجموعه مقالات همایش سراسری امام حسین(ع)، جلد 8، اسفند 1381؛

 

 فعالیت های اجرایی:

1-  عضو کمیته علمی همایش ایران و حقوق بین الملل صلح و امنیت منطقه ای، 1394، دانشگاه قم؛

2-  سردبیر مجله حقوق بشر، 1392، دانشگاه مفید؛

3-  مدیر مرکز مطالعات حقوق بشر، 1392-1393، دانشگاه مفید؛

4-  مدیر مرکز مطالعات حقوق تطبیقی، 1388-1392، دانشگاه مفید؛

5-  عضو هیات ویراستاران مجله حقوق تطبیقی، 1388 به بعد، دانشگاه مفید؛

6-  دبیر نخستین جشنواره بین المللی انتخاب کتاب برتر حقوق بشر در اسلام،1382-1383، دانشگاه مفید و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛

7-  مدیر دفتر همکاریهای پژوهشی، 1380-1383، دانشگاه مفید؛

8-  کارشناس پژوهشی حقوق، 1377-1380، دانشگاه مفید؛منابع مطالعاتی پیش نهادی

 
دانشگاه مفید ساعت کاری:
ایران - قم شنبه تا چهار شنبه

تلفن: 32130285-025 

          025-32130287

ساعت 7:30 الی 16
فکس:  32925764-025  
chrs2003@gmail.com