شماره 26
شماره 26

سال: 13
شماره: 2
تاریخ انتشار: پاییز و زمستان 97
قیمت:

چکیده:

 این شماره از نشریه حقوق بشر حاوی12 مقاله با عناوین زیر می باشد:

 1- خشونت دینی: واقعیت یا توهم؟

 2- صلح و وجود فردی

3- دین، حقوق بشر و مسئله ساختار سازمانی

4- دین، حقوق و دموکراسی در اروپا

5- نقش زنان در ساختن ملت

                               6- حق بین‌المللی بشر برای آزادی دین یا عقیده: رجوع به فوکو برای دستیابی به جنبة توصیفی

                               7- مرزهای آزار دینی: قوانین پناهندگی و حدود محدودیت‌های مجاز بر دین

                               8- بحران معنوی: حقوق بشر در دین

                               9- حقوق بشر به مثابه نفی اخلاق دینی

                              10- حقوق بشر و مذهب عامه در مذهب کاتولیک؛ معیارهای مبانی کلامی آن‌ها

                              11- گروه‌های صلح‌جوی مسیحی: هویت واحد مسیحی در تلاقی با جریان اصلی صلح‌جویی

                              12- قطب و آکویناس در باب قانون الاهی و محدودیت‌های حکومت


دو فصلنامة حقوق بشر از تمام اساتید، متفکران و صاحبان اندیشه و علاقه مند به موضوعات مرتبط با حوزة پژوهش های حقوق بشر دعوت می کند تا با ارسال آثار و مقالات علمی خود به دوفصلنامة حقوق بشر، در تداوم این مسیر همیار آن باشند.


 
دانشگاه مفید ساعت کاری:
ایران - قم شنبه تا چهار شنبه

تلفن: 32130285-025 

          025-32130287

ساعت 7:30 الی 16
فکس:  32925764-025  
chrs2003@gmail.com